دریافت جایزه و بونوس رایگان شروع بازی و ثبت نام

راهنما جامع اصطلاحات شرط بندی

0 ۵۱۴

در این بخش اصطلاحات دنیای شرط بندی را آموزش میدهیم. در صورتی که معنی اصطلاحی لازم دارید که در این لیست وجود ندارد آن را در قسمت نظرات پایین همین صفحه بنویسید تا پاسخ داده شود.

اصطلاحات بازی پوکر

Aces Full

یک فول هاوس با سه آس و هر جفت ممکن

Ace-High

یک دست ۵کارتی دربرگیرنده ی یک آس، بدون داشتن استرایت یا فلاش یا یک دست بدون جفت

Aces Up

یک دست دربرگیرنده ی دو جفت که یکی از آن ها دارای آس ها می باشد.

Action

چک کردن/شرط بستن/ افزایش دادن. بازی ای که در آن با پات های بسیاری بازی میکنند بعنوان بازی فعال یا “action” می شناسند.

Active Player

بازیکن اکتیو یا فعال دارنده دست

Add-on

خریدن ژتون های انتخابی بیشتر در انتهای زمان بازخرید در مسابقات

All-In

وقتی که بازیکن با همه ژتون هایش شرط بندی نماید

American Airlines
دو آس

Ante

پول قرار گرفته در پات پیش از آغاز دست

Bad Beat

باختن یک دست با برابری خوش شانس

Belly Buster

یک برابری و یا دریافت به یک استرایت داخلی

Bet

قرار دادن ژتون در پات

Bet the Pot

شرط بندی یک بازیکن بر اساس مقدار پات

Bicycle
یک استرایت این شکلی A-2-3-4-5

Big Blind

یک میزان مشخص که توسط بازیکن قرار گرفته در جایگاه دوم  پس از دیلر در جهت عقربه های ساعت پیش از پخش کارت ها شرط بندی میگردد.

Big Slick
دست دربرگیرنده ی  A-K

Blind

شرطی(هایی) که  باید توسط دو بازیکن قرار گرفته در سمت چپ دیلر ارایه بشوند و بدین صورت عمل شرط بندی در راند نخست آغاز میشود. شرط های بلایند یا مبهم پیش از پخش شدن کارت ها ارایه خواهند شد.

Blind Raise

عمل افزایش پیش از نگاه کردن به کارت ها

Bluff

بلاف زدن و ادعای دروغین

Boardcards

کارت های پخش شده به رو در بازی پوکر به صورتی که برای تمام  بازیکنان آشکار باشند

Bottom Pair

وقتی که یک بازیکن با استفاده از کم ارزشترین کارت در فلاپ به ایجاد یک جفت با یکی از کارت های خودش اقدام نماید.

Broadway
(A-K-Q-J-10) یک آس استرایت ارزشمند

Bring-In

شرط اجباری در راند نخست شرط بندی توسط بازیکنی که کم ارزش ترین کارت را در استاد۷کارتی و استاد۸ یا بالاتر دریافت نماید.

Bring It In

آغاز شرط بندی در راند نخست

Broomcorn’s Uncle

بازیکنی که در آنته ورشکست میشود

Bullets
یک جفت آس

Bump
افزایش دادن

Button

کلید دیلر، یک دیسک کوچک راند که بین بازیکنان در جهت عقربه های ساعت میچرخد تا دیلر هر دست را مشخص می کند.

Buy-In

حداقل مقدار پول لازم جهت بازی

Call

وقتی که یک بازیکن انتخاب می کند تا با مقدار شرط قبلی، شرط ارائه بدهد.

Call Cold

ارایه شرطی برابر شرط قبلی و افزایش آن

Cap

اجرای بیشترین مقدار افزایش مجاز در هر راند شرط

Cardroom

اتاق یا فضایی در کازینو که در آن پوکر بازی میشود

Case Chips
آخرین ژتون های یک بازیکن

Cash Out

ترک بازی و تبدیل ژتون ها به پول

Check

وقتی که نوبت بازی یک بازیکن باشد و فعالیتی برای اجرا در مقابل او موجود نباشد و او تصمیم بگیرد تا شرط نبندد خواهد گفت “چک”

Check-Raise

وقتی که یک بازیکن اول چک کرده و سپس در راند شرط بندی عمل افزایش را انجام بدهد.

Chop

بازگرداندن شرط های مبهم به بازیکنانی که آن ها را ارائه داده اند و رفتن به دست بعدی در صورت عدم کال کردن سایر بازیکنان. این به معنی تقسیم پات هم هست.

Collusion

وقتی که حداقل دو بازیکن در بازی پوکر تقلب نمایند.

Community Cards

کارت های به رو که توسط تمام بازیکنان مورد استفاده قرار میگیرند.

Cowboys
دو شاه

Dead Man’s Hand

دو جفت شامل آس ها و ۸ها

Door Card

نخستین کارت رو شده در بازی های استاد

Down Card

کارت های هول. کارت های پخش شده به پشت

Drop

فلد کردن یا کناره گیری

Ducks
یک جفت ۲

Deuces
یک جفت دو

Fifth Street

مشهور به کارت رودخانه. در بازی های فلاپ مشخص کننده پنجمین کارت عمومی بر روی میز و راند نهایی شرط بندی است. در بازی های استاد، پنجمین کارت پخش شده به هر بازیکن بوده و نشان دهنده ی سومین راند شرط بندی میباشد.

 Flat Call

کال کردن بدون افزایش

Flop

در هولدم و اوماها، اولین کارت های عمومی پخش شده به رو در وسط میز است. فلاپ به راند دوم شرط بندی نیز اشاره می کند

Flop Games

بازی های پوکر که با استفاده از کارت های عمومی که به رو در وسط میز قرار می گیرند بازی میشوند

Floorman

کارمند اتاق کارت که قوانین و تصمیمات را مشخص میکند

Flush

هر ۵کارت هم خال

Fold

کنارگذاشتن دست زمان رسیدن نوبت بازی

Forced Bet

شرط اجباری آغاز کننده کار در راند نخست یک دست پوکر

Four of a Kind

4 کارت هم شماره یا هم شمایل

Fourth Street

در بازی فلاپ چهارمین کارت عمومی پخش شده با نام چرخش میباشد و مشخص کننده راند سوم شرط بندی است. در بازی های استاد، چهارمین کارت پخش شده به هر بازیکن و نشان دهنده ی راند دوم بازی میباشد.

Full House

هرسه کارت هم شماره یا هم شمایل به همراه هر دو کارت دیگر هم شماره یا هم شمایل.

Gut Shot

کشیدن و/یا زدن یک استرایت داخلی

Hand

۵کارت برتر یک بازیکن

High-Card

برای مشخص نمودن دیلر در مسابقه به هر بازیکن یک کارت داده می شود و بازیکن دارنده ی بالاترین کارت (بر اساس کارت و ترتیب خال- گشنیز، قلب، الماس و خشت) دیلر میشود.

High-Low
تقسیم کردن بازی های پات

Hole Cards
کارت های به پشت در برابر بازیکنان

House
میزبان

Key Card

کارتی که به شما برابری بزرگ داده یا دست شما را تشکیل بدهد.

Kicker

با ارزش ترین کارت جانبی جفت نشده در دست بازیکن

Kick It
افزایش 

Kojak
دست دارنده ی یک K-J.

Ladies
دو بیبی

Late Position

موقعیتی در یک راند شرط بندی که در آن بازیکنی خاص باید پس از بازی اکثر بازیکنان بازی کند(عموما دو موقعیت آخر و مانده به دیلر)

Lay Down Your Hand
فلد کردن و کناره گیری

Lead

نخستین بازیکنی که در پات شرط میگذارد.

Limit Poker

پوکری با حداقل و حداکثر محدوده ی شرط بندی و تعداد محدود افزایش شرط

Limper
نخستین بازیکن ارایه دهنده شرط

Limp In

ورود به پات با کال کردن به جای افزایش دادن

Live Hand
دستی که می تواند همچنان پات را نصیب خود نماید

Look

وقتی که یک بازیکن شرط نهایی را قبل از شات داون ارایه نماید.

Loose

بازیکنی که با دست های بسیار زیادی بازی کند.

Main Pot

پات مرکزی. سایر شرط ها در پات های فرعی قرار میگیرند.

Make
برزدن دسته ی کارت ها

Muck

کنارگذاشتن دست و یا کارت هایی که دیگر با آن ها بازی نمیشود

Minimum Buy-In
کمترین مقدار لازم شرط بندی برای شرکت در بازی

Monster

یک دست بسیار بزرگ. در مسابقات به بازیکنی که اقدام به جمع آوری ژتون ها پس از داشتن دستی کوچک کند مانستر یا هیولا می گویند.

No Limit
بدون محدودیت

Nuts

برترین  دست ممکن در هرزمان از بازی. دستی که نمیبازد

Odds
احتمال ایجاد یا عدم ایجاد یک دست

Offsuit

کارت هایی با خال های مختلف

Open
ارائه نخستین شرط

Open Card
A card that is dealt face-up.

Open Pair

جفتی که به رو پخش شده باشد

Out Button

دیسکی که در برابر بازیکن کنار گرفته از دست ولی باقی مانده در بازی قرار می گیرد

Paints
کارت های شمایل (شاه-بیبی-سرباز)

Pair
دو کارت جفت

Pass
فلد کردن یا کناره گیری

Play Back

افزایش یا بازافزایش شرط بازیکنی دیگر

Pocket

کارت های به پشت یا هول

Pocket Rockets

یک جفت آس به پشت

Position
جایگاه قرار گیری بازیکنان با توجه به جای دیلر

Post

زمان پست کردن یک شرط، ژتون در پات قرار میگیرد (پست کردن شرط های مبهم ضروری می باشد)

Pot

پول یا ژتون های قرار گرفته در وسط میز که بازیکنان تلاش می کنند آن را ببرند

Push

هل دادن ژتون ها توسط دیلر به سمت بازیکن برنده در پایان یک دست. همچنین اشاره به رفتن دیلر به میزهای دیگر

Quads

چهار هم نوع

Raise
افزایش شرط قبلی

Rake

ژتون های برداشته شده از پات توسط میزبان در ازای هزینه ی اجرای بازی

Rank

ارزش هر دست یا کارت

Re-buy

مقدار پولی که یک بازیکن برای افزایش ژتون هایش در وسط مسابقه میپردازد

Re-raise
افزایش دادن یک افزایش

River

آخرین کارت داده شده در بازی. در اوماها و هولدم به عنوان پنجمین خیابان و در استاد به عنوان هفتمین خیابان هم می شناسند.

Royal Flush

برترین دست ممکن در پوکر شامل A-K-Q-J-10 هم خال

Scoop
بردن کل پات

See
کال کردن

Showdown

در انتها  راند آخر شرط بندی تمام بازیکنان فعال کارت هایشان را رو می کنند تا برنده پات مشخص بشود.

Small Blind

مقدار پولی که توسط فرد سمت چپ دیلر قبل از پخش کارت ها باید ارائه گردد.

Speed Limit

یک جفت ۵

Split
برابری

Stack
تلی از ژتون ها

Stay

باقی ماندن یک بازیکن در بازی با کال کردن به جای افزایش دادن

Steel Wheel

یک استرایت های ۵تایی هم خال A-2-3-4-5

Straight

۵کارت پشت سرهم و از هر خال

Straight Flush

۵کارت پشت سرهم و هم خال

Stuck
بازیکنی که یک بازی را می بازد

Thirty Miles
سه ۱۰

Three of a Kind
سه هم نوع

TOC
مسابقات قهرمانی

Treys
یک جفت سه

Trips
سه هم نوع

Turn

در بازی های فلاپ به چهارمین کارت پخش شده گفته می شود. سومین راند شرط بندی می باشد.

Two Pair
یک دست دربردارنده ی دو جفت مختلف

Up Card
کارتی که به رو پخش شود

Walking Sticks
یک جفت۷

Wild Card
کارتی که به جای هر ارزشی بتواند بازی کند

Worst Hand
یک دست بازنده

WSOP
مجموعه ی جهانی پوکر

اصطلاحات شرط بندی فوتبال

Result Match – نتیجه مسابقه: این اصطلاح مشخص کننده شرط بندی شما روی نتیجه پایانی مسابقه است که بصورت زیر نشان می دهند.
۱: برد تیم میزبان
x: تساوی
۲: برد تیم میهمان
Over & under /گل بیشتر و کمتر: Over مشخص کننده گل بیشتر می باشد. بعنوان نمونه در اور ۲.۵ باید در بازی حتما ۳ گل و یا بیشتر بزنید. با برگزیدن این شرط که اگر ۲ گل در بازی بزنید مبلغ برگشت میخورد (فسخ شرط) و در صورتی که ۳ گل و بیشتر بزنید شرط شما برنده می شود. Under: به معنی گل کمتر می باشد. گل آندر ۲٫۵ یعنی باید حتما ۲ گل و یا کمتر زده شود تا شما برنده شرط بندی بشوید.
هر ۲ تیم گل بزنند/ (Both Teams To Score) (BTS): این اصطلاح به معنی شرط بندی شما روی گلزنی هر ۲ تیم میباشد و دارای ضرایب قابل قبولی است. جهت برنده شدن در این شرط تنها کافی است هر دو تیم در طول مسابقه یک گل به یکدیگر بزنند.
Double chance/ شانس دو برابر: این آپشن اغلب وقتی استفاده می شود که شانس برد و مساوی یک تیم به یک اندازه می باشد. این نوع از شرط بندی دارای ۳ حالت کلی به شرح زیر است:
۱- برد تیم میزبان و مساوی: در این حالت شرط شما این میباشد که نتیجه بازی یا برد میزبان میشود و یا تساوی دو تیم روی خواهد داد.
۲- برد تیم مهمان و مساوی: در این حالت، این طور شرط بسته‌اید که یا مهمان برنده خواهد شد و یا نتیجه تساوی روی می دهد.
۳- برد میزبان یا مهمان: در این حالت، مساوی حذف خواهد شد و شرط شما روی این که کدام یکی از دو تیم برنده خواهد شد، بسته میشود.
Half Time / Full Time = HT-FT نتیجه نیمه اول، نتیجه پایان بازی: در این شرط نمی خواهد که شما نتیجه دقیق بازی را پیش بینی نمایید ، بلکه باید روی بردن، باخت یا تساوی نیمه نخست و نتیجه کل بازی شرط بندی نمایید.
زوج و فرد  Even/Odd: این گزینه مربوط به تعداد گل های بازی و یا زوج و فرد بودن آن ها است.  در صورتی گه بازی با نتیجه ۱-۱ تمام شود زوج even میباشد و یا در صورتی که بازی ۲-۱ شود odd فرد میشود.
Combo یا ترکیبی:این نوع شرط از ترکیب دو نوع احتمال هست اما شرط میکس قلمداد نمی گردد. در این نوع شرط باید هر ۲ ترکیب شما در شرط بندی درست در بیاد تا برنده باشید.
Correct Score/ نتیجه دقیق: این نوع پیش بینی دارای بیشترین ریسک میباشد زیرا شما بایستی نتیجه دقیق مسابقه بین ۲ تیم را حدس بزنید. این شرط به جهت ریسک بالایی که دارد از ضرایب بالاتری برخوردار می باشد.
Score draw امتیاز مساوی: در این شرط شما باید بر سر گل های مساوی در بازی شرط بندی نمایید.
Result-Total نتیجه + مجموع: در این شرط ترکیبی شما باید برنده مسابقه و مجموع گل ها را در بازی پیش بینی نمایید.
Way Three شرط هایی با ۳ نتیجه: به تمام شرط هایی که ۳ نتیجه نهایی دارند گفته میشود.
Clean sheet دروازه بسته: با انتخاب این حالت شما باید بر سر اینکه تیم مورد نظرتان در طول بازی هیچ گلی نخورد یا به به اصطلاح دروازه اش باز نشود، شرط بندی کنید.
پیش بینی زمان گل اول: در این نوع پیش بینی شما باید بازه زمانی گل اول را تا دقیقه مشخصی پیش بینی نمایید.
Away / Home مهمان / میزبان: در این شرط بندی، پیش بینی نتیجه کلی بازی در بردن شما تاثیری نخواهد داشت و شما باید برنده ی بازی را در یکی از دو نیمه پیش بینی فرمایید.
Goal interval yes / Noپیش بینی گل در یک فاصله ی زمانی خاص: در این نوع از پیش بینی شما باید یک بازه زمانی مشخص کنید و حدس بزنید که در این بازه گلی از سوی تیم انتخابی شما زده می شود یا نه!
هندیکپ/ Handicap:در این پیش بینی شما بایستی بر روی برد یکی از تیم ها شرط بندی کنید. به همین جهت نتیجه بازی در هندیکپ بسیار اهمیت بالایی دارد. این نوع پیش‌بینی سبب می‌شود شرط بندی روی مسابقاتی که یکی از دو تیم، قوی‌تر از دیگری میباشد، جذابیت بیشتری داشته باشد و با هیجان بیشتری شرط بندی روی دهد.
Asian Total مجموع آسیایی: در این مدل شرط شما ریسک کمتری خواهید داشت.  شاید در این شرط بندی نصف پول شرط را ببازید و در مقابل نصف پول شرط را ببرید. این نوع شرط دقیقا مشابه مجموع معمولی میباشد با اختلاف اینکه در شرط هایی که ۰٫۲۵ اضافه دارید شرط را به صورت نصف باخت یا برد دریافت میکنید.
Half time/ نیمه اول: شرط بندی روی نیمه نخست بازی را میگویند که به اختصار HF نوشه میشود.
Second half: شرط هایی که ویژه نیمه دوم بازی میباشد و به اختصار ۲HF نوشته میشود.
۳way total مجموع سه حالته: در این نوع پیش بینی شاید ۳ حالت برد، برگشت وجه شرط، باخت برای شما روی بدهد.
مثال: در بازی تیم A و B شما پیش بینی میکنید که مجموع گل مسابقه بیشتر از ۲ گل میباشد.
در صورتیکه مجموع گل ها +۳ باشد شرط شما برنده می شود. در صورتیکه مجموع گل ۲ باشد وجه شرط برگشت می خورد. در صورتیکه مجموع گل ۱ یا ۰ باشد شما شرط را باخته اید.
Score in each half/ کمتر یا زیاد بودن گل در هر نیمه: در این شرط بایستی کم و زیاد بودن و یا تساوی گل را پیش بینی فرمایید. دقت کنید که تعداد و زننده ی گل در این شرط مهم نیست.
Draw no bet: مساوی برگشت شرط
Dnb: مساوی فسخ
هندیکپ صفر: در صورتی که تیمی به تساوی برسد، پول شما برگشت داده می شود و در صورتی که ببرد شما برنده می شوید و اگر ببازد شما بازنده میشوید.
Last goal: تیمی که آخرین گل را بزند.
First goal: تیمی که اولین گل بازی را به ثمر می رساند.
Half/ Half: نتیجه نیمه اول و نیمه دوم به صورت کاملا جدا
Goal In Both Half: در هر دو نیمه گل زده شده است یا نه
Correct score: پیش بینی نتیجه دقیق بازی
Race To: یعنی تیم به تعداد گل خاص و یا امتیاز خاصی که در گزینه ها مشخص شده است برسد.
Own goal گل به خودی:بازیکنان یک تیم، به اشتباه به دروازه خود گل بزنند.
Come From Behind and win: هنگامی که یک تیم عقب باشد ولی در نهایت بازی را برنده شود.
Sending Off: به معنای اخراج است. آیا بازی کارت قرمز دارد یا خیر.

 

اصطلاحات بازی بلک جک

هیت (HIT)

اگر بازیکن از کارت پخش کن در خواست کارت داشته باشد به کار میرود.

استند (STAND)

استند اصطلاحیست که زمانی که بازیکن دیگر کارت نمی خواهد و به اصطلاح می خواهد بخوابد می گویند

دوبل دون (DOOBLE DOWN)

زمانی که بازیکنی اصطلاح دوبل دون را به کار ببرد یعنی میخواهد موجودی بانک خود را دو برابر کند و بعد از این کار حتما بازیکن باید یک کارت دیگر بگیرد.

اسپلیت (SPLIT)

در صورتی که بازیکن دو کارت یک شکل مانند دو سرباز داشته باشد با استفاده از این اصطلاح می تواند همزمان دو بانک مشابه داشته باشد. یعنی با دو کارتش جداگانه بازی کند.

سورندر(SURRENDER)

وقتی بازیکن دست خوبی نداشته باشد میتواند با استفاده از این اصطلاح از ادامه بازی انصراف دهد و نصف شرط خود را پس بگیرد.

اینورنس (INSURANCE)

زمانی که دیلر در ابتدای بازی کارت آس را برای خود رو کند، بازیکن میتواند روی بلک جک شدن دیلر شرط ببندد و در صورتی که دیلر بلک جک شد بازیکن میتواند دو برابر رقم شرط را برای خود بر دارد البته دقت کنید بیشترین پولی که در این شرط شما می توانید بردارید معادل نصف پولی است که مقابل بازیکن خواهد بود.

اصطلاحات بازی رولت

شرط مستقیم Straight Bet

یک شرط روی یک عدد

شرط قیچی Split Bet

شرط روی دو عدد متوالی

شرط خیابانی Street Bet

شرط روی سه شماره در یک خط افقی

شرط گوشه Corner Bet

شرط روی یک بلوک ۴ تایی شماره ها

شرط ۵ عددی

چون در این نوع شرط بندی احتمال برد کازینو ۷% بیشتر است توصیه می‌شود که این نوع شرط بسته نشود

 

شرط خطی Five Number Bet

شرط روی شش عدد در دو ردیف مجاو

شرط ستونی Column bet

یک شرط روی یکی از سه ستون عمودی

شرط ۱۲ تایی Dozen bet

شرط بندی روی ۱۲ عدد و از سه گروه ۱تا۱۲، ۱۳تا۲۴ و ۲۵ تا ۳۶.

شرط برابر Even bet

هر شرطی که بر روی اعداد فرد، اعداد زوج، اعداد قرمز یا اعداد سیاه یا اعداد بین (۱تا۱۸) یا اعدادبین (۱۹تا۳۶)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار سئو و بهینه سازی فروش بکلینک طراحی سایت اصفهان چیتا بت سایت شرط بندی چیتا بت چیتا بت فارسی